white teeth

black shirt
black shirt
lemon-and-baking-soda